કમ્પ્યુટર (Computer)
IME શું છે ?

ઈનપુટ મશીન એફિસીઅન્સી
ઈનપુટ મેથડ એડિટર
ઈન્ટ્રા કમ્પ્યૂટર મશીન એકિઝકયુશન
ઈન્ટરનેશનલ મેથડસ ઓફ એડિટિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
મલ્ટી ટાસ્કીંગના પ્રકાર કયા છે ?

એક પણ નહીં
પ્રિમિટીંગ
આપેલ બંને
કો-ઓપરેટીગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
PMT નું પૂરુંનામ જણાવો.

પોસ્ટ મલ્ટી ટૂલ
ફોટો મલ્ટી ટૂલ
પોસ્ટ મલ્ટીપ્લાયર ટૂલ
ફોટો મલ્ટીપ્લાયર ટૂલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP