કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં બનાવેલ (IC) ચિપ્સ શાની બનેલી હોય છે ?

ક્રોમિયમ
સિલિકા ક્રોમ
ઈલેકટ્રોન એકિસડેશન
સિલીકોન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP