કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં શું પહેલેથી જ તૈયાર કરેલી સ્લાઈડનો સમૂહ છે ?

કન્ટેન્ટ ટેમપ્લેટ
ડિઝાઈન ટેમપ્લેટ
બ્લેન્ક ટેબ્લેટ
ટેસ્ટ ટેબ્લેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યુટરમાં કોઇપણ શબ્દની લંબાઈ શેમાં મપાય છે ?

સેન્ટિમીટર
આપેલ એક પણ નહી
બીટ
મીલીમીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કી– બોર્ડ કયા પ્રકારનું ડિવાઈસ છે ?

આઉટપુટ
વર્ડ પ્રોસેસિંગ
ઈનપુટ
સ્કેનીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP