કમ્પ્યુટર (Computer)
IME શું છે ?

ઈનપુટ મેથડસ ઓફ એડીટીંગક
ઇન્ટરનેશનલ મશીન એક્ઝિક્યુશન
ઈનપુટ મેથડ ઓડિટર
ઇન્ટ્રા કોમ્પ્યુટર મશીન એક્ઝિક્યુશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
હવામાનની આગાહી માટે નીચે પૈકી કયા કમ્પ્યૂટરનો ઉપયોગ થાય છે ?

વેધર કમ્પ્યુટર
ડિજિટલ કમ્પ્યુટર
સુપર કમ્પ્યુટર
સુપર સોનિક કમ્પ્યુટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP