કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં શું પહેલેથી જ તૈયાર કરેલી સ્લાઈડનો સમૂહ છે ?

ડિઝાઈન ટેમપ્લેટ
બ્લેન્ક ટેબ્લેટ
ટેસ્ટ ટેબ્લેટ
કન્ટેન્ટ ટેમપ્લેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં થીમ એપ્લાય કરીએ છીએ ત્યારે ડોક્યુમેન્ટમાં કયો ફેરફાર થાય છે ?

ટેબલ બોર્ડર કલર
બુલેટ્સ
આપેલ તમામ
બેકગ્રાઉન્ડ કલર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું કમ્પ્યૂટરનું ઈનપુટ ડિવાઈસ નથી ?

માઈક્રોફોન
કી બોર્ડ
જોયસ્ટીક
મોનિટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP