ઇન્ડિયન પીનલ કોડ 1860 (Indian Penal Code 1860)
કોઈ વિદેશી વ્યક્તિ ભારતમાં આવીને બીજી કોઈ વિદેશી વ્યક્તિનું ખૂન કરે તો ભારતીય ફોજદારી ધારા મુજબ તેના ઉપર ગુનો નોંધી શકાય ?

ના
એક પણ નહીં
હા
કહી ના શકાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ઇન્ડિયન પીનલ કોડ 1860 (Indian Penal Code 1860)
કોમી, જાતિ કે વંશીય હિંસા દરમ્યાન કરવામાં આવેલા બળાત્કાર બદલ IPC ની કલમ -376 મુજબ કેટલી સજાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે ?

10 વર્ષથી ઓછી નહીં એવી આજીવન કેદ
20 વર્ષથી ઓછી નહીં એવી આજીવન કેદ
14 વર્ષથી ઓછી નહીં એવી આજીવન કેદ
મૃત્યુ સુધીની આજીવન કેદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ઇન્ડિયન પીનલ કોડ 1860 (Indian Penal Code 1860)
CRPC ની કલમ 172 મુજબ દરેક પોલીસ અધિકારીએ પોલીસ તપાસમાં કાર્યવાહીની ડાયરીમાં કેટલા દિવસોએ નોંધ કરવાની હોય છે ?

વાર્ષિક
માસિક
પાલીક
રોજિંદા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP