ઇન્ડિયન પીનલ કોડ 1860 (Indian Penal Code 1860)
બાળકના બળાત્કારને લગતી તપાસ પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારી દ્વારા માહિતીની નોંધ થયેલ હોય તે તારીખથી કેટલા સમયમાં પૂર્ણ કરવાની રહેશે ?

9 મહિના
6 મહિના
3 મહિના
12 મહિના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ઇન્ડિયન પીનલ કોડ 1860 (Indian Penal Code 1860)
ભારતીય ફોજદારી ધારાના ક્યાં પ્રકરણમાં રાજ્ય વિરુદ્ધના ગુના વિશે જોગવાઇઓ કરવામાં આવી છે ?

પ્રકરણ 8
પ્રકરણ 2
પ્રકરણ 6
પ્રકરણ 4

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ઇન્ડિયન પીનલ કોડ 1860 (Indian Penal Code 1860)
ગુનાહિત ગૃહપ્રવેશના પ્રકાર કયા છે ?

ઘર ફોડવું
રાત્રે ગૃહપ્રવેશ
ગુપ્ત રીતે ગૃહ પ્રવેશ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP