કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક એટલે શું ?

કોમ્યુટર સોફ્ટવેરનો સમૂહ
કોમ્યુટરનો સમૂહ
એકબીજા સાથે સંકળાયેલ ઘટકોનો સમૂહ
લેન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ગુજરાતી ભાષામાંથી અંગ્રેજી ભાષામાં જવા માટે કી બોર્ડની કઇ કી સંયોજનનો ઉપયોગ થાય છે ?

Ctrl + Shift
Alt + Shift
આમાંથી એક પણ નહીં
ATL + Ctrl

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP