કમ્પ્યુટર (Computer)
વાયર દ્વારા કપ્યુટર તથા બીજા ઉપકરણોના જોડાણને શું કહેવામાં આવે છે ?

સાયન્ટીફીક ટોપોલોજી
રેન્ડમ ટોપોલોજી
ભૌતિક ટોપોલોજી
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP