સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
નીચેનામાંથી કયું વિધાન ખોટું છે ? (દરેક સંખ્યા પૂર્ણધન છે.)

4096 ના ઘનમૂળનો એકમનો અંક 6 છે.
12167 ના ઘનમૂળનો એકમનો અંક 7 છે.
15625 ના ઘનમૂળનો એકમનો અંક 5 છે.
13824 ના ઘનમૂળનો એકમનો અંક 4 છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
બે આંકડાની એક સંખ્યાના દશકનો અંક એકમના અંકથી 3 ગણો છે. જો અંકની અદલાબદલી ક૨વામાં આવે તો મળતી સંખ્યા નવી સંખ્યા મૂળ ક૨તા સંખ્યા 36 જેટલી નાની બને છે, તો તે મૂળ સંખ્યા કઈ ?

42
32
52
62

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP