કમ્પ્યુટર (Computer)
પાવરફૂલ સ્પેડ શીટ સોફ્ટવેર તરીકે કઈ એપ્લીકેશન જાણીતી છે ?

માઈક્રોસોફ્ટ એક્સેલ
QPRO
વર્ડસ્ટાર
લોટસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
''વિશ્વ કમ્પ્યૂટર સાક્ષરતા દિવસ" કયારે મનાવવામાં આવે છે ?

1 ડિસેમ્બર
4 ડિસેમ્બર
3 ડિસેમ્બર
2 ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
હવામાનની આગાહી માટે નીચે પૈકી કયા કમ્પ્યૂટરનો ઉપયોગ થાય છે ?

સુપર કમ્પ્યુટર
વેધર કમ્પ્યુટર
સુપર સોનિક કમ્પ્યુટર
ડિજિટલ કમ્પ્યુટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP