કમ્પ્યુટર (Computer)
IME શું છે ?

ઈનપુટ મેથડ ઓડિટર
ઇન્ટરનેશનલ મશીન એક્ઝિક્યુશન
ઈનપુટ મેથડસ ઓફ એડીટીંગક
ઇન્ટ્રા કોમ્પ્યુટર મશીન એક્ઝિક્યુશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP