કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પુટરના પિતા તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે ?

બીલ ગેસ્ટ
ચાર્લ્સ બેબેજ
લેરી પેજ
પીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં માઉસને ઈચ્છિત જગ્યા પર લઈ જવાની ક્રિયાને શું કહે છે ?

ક્લિક
પોઈન્ટિંગ
ડબલ ક્લિક
ડ્રેગિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસની ક્લિક બદલવા માટે કયા વિકલ્પમાં જવું પડે ?

ફાઈલ
ફોન્ટ
વિન્ડોઝ
કંટ્રોલ પેનલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
APPLE – કમ્પ્યૂટર સંદર્ભે શું છે ?

ચોથી પેઢીનું કમ્પ્યૂટર
કમ્પ્યૂટરની ભાષા
કમ્પ્યુટર નેટવર્ક
સફરજન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP