કમ્પ્યુટર (Computer)
વિન્ડોઝમાંથી ડોસના કમાન્ડ ચલાવવા માટે સ્ટાર્ટ મેનુમાં કયા ઓશનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

કંટ્રોલ
વર્ડપેડ
રન
સિસ્ટમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી ક્યા ઇંકજેટ પ્રિન્ટર્સના બેઝીક કમ્પોનન્ટ છે ?
(I) પ્રિન્ટહેડ
(II) ઈક કાર્ટરીઝ
(III) સ્ટેપર મોટર
(IV) ટોનર

ફક્ત I અને II
ફક્ત I, II અને III
ફક્ત I,III અને IV
I, II, III અને IV

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરની ભાષામાં 'LPS' નો અર્થ થાય છે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
લાઈટ પર સેકન્ડ
લાઈન પર સેકન્ડ
લોડ પર સેકન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Wordના ટેબલમાં રહેલી આડી હરોળને શું કહેવાય છે ?

સેલ (Cell)
કોલમ (Column)
પેરેગ્રાફ (paragraph)
રો (Row)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP