કમ્પ્યુટર (Computer)
સૌપ્રથમ વેબબ્રાઉઝરની રચના કોણે કરી હતી ?

સમ્યોર પર્પેટ
ટીમ બર્નર્સ લી
રિચાર્ડ સ્ટોલમેન
બિલ ગેટ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
એક્સેલમાં ફોર્મુલા બારમાં ડાભી બાજુના ભાગને ક્યાં નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

ફોર્મુલા લાઈન
ફક્સન બાર
એક્ટીવ સેલ
એડ્રેસ બાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP