કમ્પ્યુટર (Computer)
PSTN એટલે શું?

Pupil Switched Telephone Network
Post Switched Telephone Network
Public Switched Telephone Network
People Switched Telephone Network

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MICR નું પૂરું નામ જણાવો.

Magnetic Ink Character Recognition
Magnetic Ink Chart Recognition
Magnetic Ink Character Receipt
Magnetic Ink Chart Receipt

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CC નું પૂરું નામ જણાવો.

કોક્ષાઈડ બાર
કાબડ કાર્ડ
કોપલેક્ષ કાર
કાર્બન કોપી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
Computer Literacy Day કયારે ઉજવવામાં આવે છે ?

1 ડિસેમ્બર
2 ડિસેમ્બર
22 ડિસેમ્બર
19 ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP