કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં થીમ એપ્લાય કરીએ છીએ ત્યારે ડોક્યુમેન્ટમાં કયો ફેરફાર થાય છે ?

આપેલ તમામ
ટેબલ બોર્ડર કલર
બુલેટ્સ
બેકગ્રાઉન્ડ કલર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP