ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
ભારતમાં ‘સોશિયલ સર્વિસ લીગ'ની સ્થાપના કોણે કરી હતી ?

મહાત્મા ફૂલે
ઈશ્વચંદ્ર વિદ્યાસાગર
નારાયણ ચંદાવરકર
આર.જી.ભંડારકર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
'બેંગોલ ગઝેટ' નામનું સર્વપ્રથમ સમાચારપત્ર કોણે શરૂ કરાવ્યું હતું ?

કિનલોક ફાર્બસ
જેમ્સ ઓગસ્ટસ હિકી
મેક્સમૂલર
સર એલેક્ઝાન્ડર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP