ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'જ્યારથી તેણે મને જોયો ત્યારથી તે પ્રભાવિત હતો' - આ વાક્યનો પ્રકાર જણાવો.

નિષેધ વાક્ય
સાદું વાક્ય
સંયુક્ત વાક્ય
સંકુલ વાક્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દસમૂહો માટે કયો સામાસિક શબ્દ યોગ્ય નથી ?

નવી નવી ઇચ્છાઓ થવી - ઉકરાટા
દુઃખનો પોકાર - આર્તનાદ
ત્રણ કલાકનો રાત દિવસનો સમય - પ્રહર
હું પણાનો ભાર - સ્વાભિમાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP