સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
'મોડી લિપિ' કોના દ્વારા વહીવટમાં ઉપયોગમાં લેવાતી હતી ?

વિજયનગર સામ્રાજ્ય
મરાઠા સામ્રાજ્ય
ખીલજી વંશ
ગુલામ વંશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
લીફટની શોધ કોણે કરી છે ?

એલિસા ઓટીસ
પીટર ગોલ્ડમાર્ક
બ્રુસ્નેલ ઓટીસ
જોસેફ સ્વાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
સહકારી મંડળીના કામકાજ અને સંચાલન માટે શું ઘડવામાં આવે છે ?

ઠરાવો
એક પણ નહીં
પેટા નિયમો
નિયમો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
પ્રાચીન સંસ્કૃત ગ્રંથોમાં 'યવનપ્રિય' શબ્દ કોના માટે પ્રયોજવામાં આવ્યો છે ?

કાળા મરી
તેલ
હાથી દાંત
ઉત્તમ ભારતીય મસ્લિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP