કરંટ અફેર્સ મે 2023 (Current Affairs May 2023)
પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા બીમા યોજના, પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ બીમા યોજના અને અટલ પેન્શન યોજનાના કેટલા વર્ષ પૂર્ણ થયા ?

5 વર્ષ
8 વર્ષ
9 વર્ષ
12 વર્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP