ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલ રાજકોટ જિલ્લાને કયા તમામ (ચારેય) જિલ્લાઓની હદ સ્પર્શે છે ?

મોરબી, બોટાદ, ભાવનગર, જામનગર
દેવભૂમિ દ્વારકા, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, અમરેલી
બોટાદ, મોરબી, અમરેલી, સુરેન્દ્રનગર
સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, દેવભૂમિ દ્વારકા, જુનાગઢ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
નવો મોરબી જિલ્લો કયા જિલ્લાઓના વિસ્તારને અલગ કરીને બનાવવામાં આવ્યો છે ?

રાજકોટ અને સુરેન્દ્રનગર
રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર અને ભાવનગર
રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર અને જામનગર
રાજકોટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP