ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
દ્વારકા ખાતે ગોમતી નદીના તટ અને પંચનદ તીર્થને જોડતા પુલનું નામ જણાવો.

મૈત્રી સેતુ
કૃષ્ણ સેતુ
ભક્તિ સેતુ
સુદામા સેતુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP