સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
પાસબુક મુજબની જમા સિલક રૂ. 4500 છે અને ગ્રાહકે બારોબાર બેંકના ખાતામાં રૂ. 2000 ભર્યા. જેની નોંધ રોકડમેળમાં થઈ નથી. રોકડમેળ મુજબની સિલક શોધો.

₹ 6,500
₹ 6,500 (ઓવરડ્રાફ્ટ)
₹ 2,500 (ઓવરડ્રાફ્ટ)
₹ 2,500

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ટ્રેઝરી બિલ્સ

RBI વતી કેન્દ્ર સરકાર બહાર પાડે છે.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
કોમર્શિયલ બૅન્ક વતી RBI બહાર પાડે છે.
RBI દ્વારા કેન્દ્ર સરકાર વતી બહાર પાડે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ખરેખર ચુક્વેલું કારખાના ખર્ચ ₹ 10,000, વસૂલાતનો દર પ્રત્યક્ષ મજૂરીના 50%, પ્રત્યક્ષ મજૂરી ₹ 25,000 છે, તો તે શું ગણાશે ?

₹ 2,500 વધુ વસૂલાત
₹ 2,500 ઓછી વસૂલાત
₹ 10,000 ખરેખર વસૂલાત
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
બેંક સિલકમેળના સંદર્ભમાં નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે.

તે ધંધાની નાણાંકીય પરિસ્થિતિ જાણવા માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે.
તે પાસબુક અને રોકડમેળની બાકી મેળવવા માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે.
તે મહિનાના અંતે રોકડમેળની બાકી કાઢવા માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે.
તે એક વેપારી માટે નફાની માહિતી મેળવવા માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
આમનોંધને વર્ગીકૃત કરી શકાય છે-

ખાસ આમનોંધ અને વ્યક્તિગત આમનોંધ
ખાસ આમનોંધ
વ્યક્તિગત આમનોંધ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP