ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
નવો મોરબી જિલ્લો કયા જિલ્લાઓના વિસ્તારને અલગ કરીને બનાવવામાં આવ્યો છે ?

રાજકોટ
રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર અને જામનગર
રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર અને ભાવનગર
રાજકોટ અને સુરેન્દ્રનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP