ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
જે જે થતો પ્રાપ્ત ઉપાધિયોગ.
બની રહો તે જ સમાધિયોગ.
આ પંક્તિઓનો છંદ ઓળખાવો.

ઉપેન્દ્રવજા
ઈન્દ્રવ્રજા
તોટક
ઉપજાતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દોને જોડણીના કોષનાં ક્રમમાં ગોઠવતા કયો વિકલ્પ સાચો છે ?
કાદવ, કંચન, કંકુ, કમળ, ક્રમ

ક્રમ, કમળ, કાદવ, કંકુ, કંચન
કમળ, કાદવ, કંચન, કંકુ, ક્રમ
કમળ, કંકુ, કંચન, કાદવ, ક્રમ
કંચન, કંકુ, કમળ, કાદવ, ક્રમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'ભૂરું છે નભ સ્વચ્છ સ્વચ્છ દીસતી એક નથી વાદળી' - પંક્તિનો છંદ જણાવો.

અનુષ્ટુપ
સ્ત્રગ્ધરા
શાર્દૂલવિક્રીડિત
હરિણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP