સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક કારની ઝડપ તેની મૂળ ઝડપ કરતાં 5 કિ.મી./કલાક વધા૨વામાં આવે તો 150 કિ.મી. નું અંતર કાપતાં તેને પહેલાં કરતાં 60 મિનિટ ઓછી લાગે છે. તો કારની મૂળ ઝડપ શોધો.

30 કિ.મી./કલાક
25 કિ.મી./કલાક
50 કિ.મી./કલાક
40 કિ.મી./કલાક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક વ્યક્તિ નદીના પ્રવાહની વિરૂદ્ધ દિશામાં 8 કિ.મી./કલાક અને પ્રવાહની દિશામાં 13 કિ.મી./કલાકની ઝડપે બોટ ચલાવી શકે છે. તો નદીના પ્રવાહની ઝડપ શોધો.

4.2 કિ.મી/કલાક
10.5 કિ.મી/કલાક
5 કિ.મી/કલાક
2.5 કિ.મી/કલાક

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક વ્યક્તિ જતી વખતે ચાલતો જાય છે. અને પરત આવતી વખતે સ્કુટર પર આવે છે. તો પ્રવાસ માટે તેને 6 કલાક થાય છે. તે વ્યક્તિ જતા અને આવતા ચાલે 10 કલાક થાય છે. જો તે આવતા જતા સ્કુટર પર સવારી કરે તો કેટલો સમય લાગશે ?

4 કલાક
2 કલાક
8 કલાક
5 કલાક

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
બે ટ્રેનની લંબાઈ 185 M અને 215 M છે. તેઓની ઝડપ અનુક્રમે 50 Km/hr અને 40 Km/hr છે. બંને ટ્રેન એકજ દિશામાં સમાંતર લાઈન પર દોડે છે. કેટલાં સમયમાં ઝડપી ટ્રેન ધીમી ટ્રેનને પસાર કરશે ?

1 મિનિટ 55 સેકન્ડ
2 મિનિટ 24 સેકન્ડ
1 મિનિટ 48 સેકન્ડ
1 મિનિટ 12 સેકન્ડ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક વાહન 40 કિ.મી./કલાકની ઝડપે જાય છે. તો 240 મિનિટમાં કેટલું અંતર કાપે ?

80 કિ.મી.
160 કિ.મી.
16 કિ.મી.
360 કિ.મી.

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
જો એક ગાડી 300 કિ.મી.નું અંતર 3 કલાકમાં પૂર્ણ કરે છે. તો તે ગાડીની સરેરાશ ઝડપ પ્રતિ કલાકની શોધો.

91 કિ.મી./ કલાક
97 કિ.મી./ કલાક
78 કિ.મી./ કલાક
100 કિ.મી./ કલાક

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP