ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના વાક્યોમાંથી નિષેધ વાક્ય ઓળખી બતાવો.

પહેલાં તમે એની સાથે બોલતા નહીં
એ તમને પત્ર લખશે
ઝાડ પરથી પક્ષી ઊડી ગયું
કોઈ સારા માણસને પૂછો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર શોધી જણાવો.
ક્રિશા લખતાં-લખતાં ટીવી જુએ છે.

ભૂતકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
વર્તમાન કૃદંત
વિદ્યર્થકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ગોળના પાણીએ નહાવું રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો.

ગળ્યા પાણીથી સ્નાન કરવું
ધાર્યા કરતાં ઉંધુ થવું
ધંધામાં ફાયદો થવો
છેતરાવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
દોરડું - સંજ્ઞાનો પ્રકાર દર્શાવો.

દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા
વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા
ભાવવાચક સંજ્ઞા
જાતિવાચક સંજ્ઞા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
મંદાક્રાંતા છંદનું ઉદાહરણ આપો.

છે કો મારું અખિલ જગમાં ? બૂમ મે એક પાડી
જહી મરણયે મહોત્સવ અપૂર્વ જેવું થતું
બપોરી વેળાનું હરિતવરણું ખેતર ચડ્યું
એકલ પાંખ ઉડાયના એકલ નહી હસાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP