ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'વિદ્યા ભણિયો જેહ, તેહ ઘેર વૈભવ રૂડો' વાક્યમાંનો અલંકાર જણાવો.

અંત્યાનુપ્રાસ
વર્ણાનુપ્રાસ
ઉપમા
આંતર પ્રાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘હું કરું હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા...’ - રેખાંકિત સર્વનામ કયા પ્રકારનું છે ?

જાતિવાચક
સર્વનામ નથી
સ્વવાચક
આમાંથી કોઈપણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી કયું જોડકું સાચું છે ?

બીડું ઝડપવું - પડકાર ઝીલવો
લાલપીળા થવું - ખૂબ હસવું
વિસ્મૃતિ થવી - યાદ કરવું
રાવ કરવી - પ્રશંસા કરવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કહેવાય છે કે, હાથના કર્યા હૈયે વાગે છે. - રેખાંકિત પદ કયા પ્રકારનું સંયોજક છે ?

અવતરણવાચક
કારણવાચક
સમુચ્ચયવાચક
વિકલ્પવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP