સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
શરૂઆતનું સ્થિતિ દર્શક પત્રક શા માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે ?

મિલકતો શોધવા
નફો નુકસાન શોધવા
રોકડ સિલક શોધવા
શરૂઆતની મૂડી શોધવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
'પાઘડી' અથવા 'મૂડી અનામત' ગણતરી નીચે પૈકી ક્યારે થતી નથી.

વિલીનીકરણ સ્વરૂપનાં સંયોજનમાં
ખરીદ સ્વરૂપનાં સંયોજનમાં
આપેલ પૈકી એક પણ નહિ.
ભા.હિ.ધો. - 14 મુજબ સંયોજન હોય તો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જેમ કંપનીનો ___ગુણોત્તર ઊંચો તેમ કંપનીને ભવિષ્યમાં નાણાં મેળવવાની શક્યતા ઓછી થતી જશે.

દેવા-ઈક્વિટી
EPS
કાર્યકારી લિવરેજ
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP