પંચાયતી રાજ (Panchayati Raj)
પંચાયતી રાજ વિષય ભારતના બંધારણની કઈ યાદીમાં છે ?

સમવર્તી યાદી
રાજ યાદી
કેન્દ્ર યાદી
રાષ્ટ્રપતિ યાદી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પંચાયતી રાજ (Panchayati Raj)
ગ્રામ પંચાયતમાં સ્થાનિક કક્ષાએ ન્યાયિક પ્રક્રિયા પૂરી કરવા માટે ચૂંટવામાં આવે આવતા સમાધાન પંચની રચના કોના થકી થાય છે ?

સ્થાનિક અદાલત
જિલ્લા અદાલત
ગામ કે નગર પંચાયત
રાજ્યની વડી અદાલત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પંચાયતી રાજ (Panchayati Raj)
ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ, 1993ની જોગવાઈઓ અનુસાર જિલ્લા પંચાયતમાં કઈ સમિતિ બનાવવાની રહેશે ?

શિક્ષણ સમિતિ, આરોગ્ય સમિતિ
બાંધકામ સમિતિ, અપીલ સમિતિ
કારોબારી સમિતિ, સામાજિક ન્યાય સમિતિ
ઉપરોક્ત તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પંચાયતી રાજ (Panchayati Raj)
ભારતમાં આધુનિક સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓનો પાયો નાખનાર વાઇસરોય નીચેનામાંથી કોણ છે ?

લોર્ડ કર્ઝન
લોર્ડ મેયો
લોર્ડ રિપન
લોર્ડ લિયન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP