યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
તાલીમ અને મુલાકાત યોજનાનો મુખ્ય હેતુ શું હતો ?

આધુનિક કૃષિ તાંત્રિકતાઓના અમલમાં ખેડૂતોને મદદ કરવી.
કૃષિ વિસ્તરણની વહીવટી બાબતોનું સંકલન કરવું.
સંશોધન માટેની બાબતો ઓળખવી.
વિસ્તરણ કાર્યકરોને કૃષિની આધુનિક તાંત્રિકતાઓ અને કુશળતાઓ અંગે જ્ઞાન આપવું.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
"પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજનાનું" સૂત્ર (Slogan) શું છે ?

મેરા ખાતા દેશ પહેચાન
મેરા ખાતા ભાગ્ય વિધાતા
એક ખાતા સબકે લીયે
મેરા ખાતા અન્ન દાતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
NFHS ડેટા એટલે...

નેશનલ ફાઉન્ડેશન ફોર હેલ્થ સર્વિસીઝ
ન્યુ ફેમીલી હાઉસિંગ સ્કીમ
નેશનલ ફાઈલેરિયા હેલ્થ સ્ટેટિસ્ટીક
નેશનલ ફેમિલી હેલ્થ સર્વે ડેટા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP