યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
આરોગ્ય સુવિધાઓ અને આરોગ્ય જાગૃતિ જેવી બાબતો માટે નીચેના પૈકી કઈ સેવાઓ અમલમાં છે ?

ખિલખિલાટ
આપેલ તમામ
108 ઈમરજન્સી સેવા
આરોગ્ય સંજીવની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
કલ્યાણ રાજ્યના મૂળભૂત લક્ષણમાં શિક્ષણ, આરોગ્ય અને આવાસને કેવી સેવાઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ?

સામાજિક વીમો
સામાજિક સેવાઓ
પ્રગતિશીલ વેરા
ગરીબી નિવારણના કાર્યક્રમો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
તાલુકા કક્ષાએ આશરે 100 જેટલી આંગણવાડીનું નેતૃત્વ કોણ પૂરું પાડે છે ?

એ.એન.એમ.
મેડિકલ ઓફિસર
આઈ.સી.ડી.એસ.યોજના સી.ડી.પી.ઓ.
સુપરવાઇઝર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ભારતમાં બેરોજગારીની સમસ્યાના ઉકેલ માટે નીચેનામાંથી કઈ યોજના મદદરૂપ છે ?

પ્રધાનમંત્રી કૌશલ યોજના
પ્રધાનમંત્રી જન-ધન યોજના
પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જ્વલ યોજના
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP