સમય અને અંતર (Time and Distance)
જો રમેશ 7 Km/hr ની ઝડપે ચાલે તો તે શાળામાં 9 મિનિટ મોડો પહોંચે છે. પણ જો તે 8 Km/hr ની ઝડપે ચાલે તો 6 મિનિટ વહેલો પહોંચે છે. શાળા કેટલી દૂર હશે ?

14 Km
21 Km
16 Km
28 Km

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક વાહન 60 કિ.મી. પ્રતિ કલાકની ઝડપથી 3 કલાક મુસાફરી કરે છે. આ વાહનને પરત આવવા માટે 2 કલાકનો સમય આપવામાં આવે તો પરત આવતા ગતિ કેટલી રાખવી પડશે ?

180
90
30
45

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક વ્યકિતને એક ચોક્કસ અંતર ચાલતાં જઈ અને સાયકલ પર પાછો આવતા 5 ક્લાક 45 મિનિટ લાગે છે. જો તે જતાં આવતાં બન્ને વખત સાયકલ પર ગયો હોય, તો બે કલાક ઓછા થયા હોત. તે જતાં આવતાં બન્ને વખત ચાલતાં જાય તો કેટલો સમય લાગે ?

7(3/4) કલાક
3(3/4) કલાક
7(1/2) કલાક
11(3/4) કલાક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
જો X પગપાળા 20 કિ.મી.નું અંતર 8 કિ.મી./ કલાકની ગતિથી કાપે તો તે 50 મિનીટ વહેલો પહોંચે છે. જો તે 5 કિ.મી./કલાકની ગતિથી ચાલે તો તે નિર્ધારિત સમયથી કેટલો મોડેથી પહોંચે ?

40 મિનિટ
50 મિનિટ
1 કલાક
45 મિનિટ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
ત્રણ બસની ઝડપ 2 : 3 : 4 ના ગુણોત્તરમાં છે. એક સરખું અંતર કાપવા માટે નીચેમાંથી કયો ગુણોત્તર મુજબ સમય લાગશે.

2 : 3 : 4
4 : 3 : 2
6 : 4 : 3
4 : 3 : 6

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP