ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
સંવિધાનના કયા અનુચ્છેદમાં રાષ્ટ્રપતિને સરકારની સુચના પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર આપવામાં આવે છે ?

અનુચ્છેદ 75(II)
અનુચ્છેદ 75(B)
અનુચ્છેદ 75(A)
અનુચ્છેદ 75(I)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP