ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
એક જ ગુના માટે એકથી વધારે વાર કામ ચલાવવા સામે રક્ષણ આપતો મૂળભૂત અધિકાર કયો છે ?

કાયદા સમક્ષ સમાનતાનો અધિકાર
ગુનાઓ માટે દોષસિદ્ધિ સંબંધમાં રક્ષણ
જીવન અને શારીરિક સ્વાતંત્ર્યનું રક્ષણ
સ્વાતંત્ર્યનો અધિકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
રાજ્યસભાના સભ્યનો કાર્યકાળ :

5 વર્ષનો હોય છે.
6 વર્ષનો હોય છે.
જેમ લોકસભામાં છે એમ
6 વર્ષ અથવા 80 ની ઉંમર જે પણ પહેલા થાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
બંધારણની કલમ અન્વયે ___ વર્ષથી નીચેની વયના બાળકને કોઈ કારખાનામાં કે ખાણમાં કામે રાખી શકાશે નહીં તેમજ બીજા કોઈ જોખમવાળા કામમાં રોકી શકાશે નહીં ?

20
16
18
14

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP