ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
બંધારણ સુધારા વિધેયક સંસદના કયા સદનમાં રજૂ કરવામાં આવે છે ?

રાજ્યસભામાં
સંસદની સંયુકત બેઠકમાં
લોકસભામાં
કોઈપણ સદનમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
ભારતના બંધારણ અનુસાર સંસદમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

લોકસભા
માનનીય રાષ્ટ્રપતિ
રાજ્યસભા
માનનીય રાષ્ટ્રપતિ, રાજ્યસભા અને લોકસભા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
અનુસૂચિત જનજાતિના રક્ષણ માટે બંધારણનું ક્યું શિડયુલ સમર્પિત છે ?

શિડ્યુલ 2 અને 3
શિડ્યુલ 1 અને 2
શિડ્યુલ 3 અને 4
શિડ્યુલ 5 અને 6

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP