ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિ માટે લોકસભામાં અનામત બેઠકોની જોગવાઇ છે ?

અનુચ્છેદ-324
અનુચ્છેદ-330
અનુચ્છેદ-329
અનુચ્છેદ-325

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
નીચેના પૈકી કઈ જોગવાઈ હેઠળ GST કાઉન્સિલની રચના કરવામાં આવી છે ?

બંધારણમાં નવા અનુચ્છેદ 124Aનો ઉમેરો
આપેલ તમામ
અનુચ્છેદ 297Aમાં સુધારો
બંધારણની પહેલી અનુસૂચિમાં સુધારો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP