સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
રિકટર સ્કેલ શેના માટે વપરાય છે ?

શ્રીમંતતા માપવા
ધરતીકંપની તીવ્રતા માપવા
પાણીના પ્રવાહનો વેગ માપવા
હવામાં ભેજનું પ્રમાણ માપવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ધાતુની ગતિશીલતાને કારણે પારાને 'પ્રવાહી ચાંદી' તરીકે ઓળખાવનારા કોણ હતા ?

થેઈલ્સ
એરિસ્ટોટલ
લાઈબિત્ઝ
નિકોલસ કોપરનિક્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
માનસિક દર્દીઓ માટે 'મનો વિશ્લેષણ' ની ઉપચાર પદ્ધતિના શોધક કોણ હતા ?

માઈકલ ફેરાડે
લૂઈ પાશ્વર
સિગ્મંડ ફ્રોઇડ
મેડમ ક્યુરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP