સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
બે કંપનીઓના સંયોજનમાં એવી માહિતી આપેલી છે કે કંપની X અને કંપની Y ની ખરીદ કિંમત અનુક્રમે ₹ 5,00,000 અને ₹ 6,00,000 છે. આ કિસ્સામાં ધંધાની ખરીદ કિંમત નીચે પૈકી કઈ પદ્ધતિએ ગણેલી ગણાય ?

ચોખ્ખી મિલકત પદ્ધતિથી
ઉચક / ઉઘડી રકમથી
કુલ મિલકત પદ્ધતિ
અવેજ પદ્ધતિથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જો રોયલ્ટી લઘુત્તમ ભાડા કરતાં ઓછી હોય ત્યારે નીચેનામાંથી કઈ નોંધ થશે ?

રોયલ્ટી ખાતે ઉ... તે ખાણ માલિક ખાતે
ઓછા કામના નુકસાન ખાતે ઉ... તે ખાણ માલિક ખાતે
રોયલ્ટી ખાતે ઓછા કામના નુકસાન ખાતે ઉ... તે ખાણ માલિક ખાતે
રોયલ્ટી ખાતે ઉ... તે ઓછા કામ નુકસાન ખાતે... તે ખાતા માલિક ખાતે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નામાનું સમીકરણ દર્શાવે છે-

જવાબદારી એ મૂડી અને મિલકતના સરવાળા જેટલી થાય.
મિલકત એ મૂડી અને જવાબદારીના તફાવત બરાબર હોય છે
મિલકત એ મૂડીમાંથી જવાબદારી બાદ કર્યા પછીની રકમ જેટલી થાય
મિલકતએ મૂડી અને જવાબદારીના સરવાળા જેટલી થાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વ્યવસ્થાતંત્રીય માહિતીસંચારને અસરકારક બનાવવા માટેનાં પરિબળો ___ છે.

આપેલ તમામ
કાર્ય વિશિષ્ટીકરણ
વ્યવસ્થાતંત્રીય માળખું
ઔપચારિક માધ્યમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભાડે ખરીદ પદ્ધતિમાં ખરીદનારને ક્યારે માલની ડિલિવરી મળે છે ?

કરાર પર સહી થાય ત્યારે
બીજા હપ્તા પછી
પ્રથમ હપ્તા પછી
છેલ્લા હપ્તા પછી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP