સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ખારાઘોડા શું છે ?

સ્થળનું નામ છે
મીઠાની જાત છે
આમાનું કોઇ નથી
ઘોડાની જાત છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ભારતીય એવીડન્સ એકટની જોગવાઇ મુજબ નીચેના પૈકી ’કબૂલાત’ માં સમાવેશ થતો નથી ?

તાર્કિક
લેખિત
મૌખિક
લેખિત અને માખિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ઇન્ડીયન પીનલ કોડ પ્રમાણે નીચેનામાંથી કોણે દસ્તાવેજ ગણાવી હકાય નહી ?

એકાંત કેદ
મૌખિક નિવેદન
ચિન્હ્રો
અક્ષરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP