વસતી (Population)
ગુજરાત રાજ્યમાં સૌથી વધુ સાક્ષરતા દર કયા જિલ્લામાં છે ?

દાહોદ
સુરત
નર્મદા
ડાંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વસતી (Population)
ગુજરાતમાં અનુસૂચિત જાતિની વસ્તી (2011ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે) ગુજરાતની કુલ વસ્તીના કેટલા ટકા છે ?

7.1%
6.2%
14.15%
11%

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વસતી (Population)
નીચેનામાંથી કઈ જાતી આદિવાસીઓમાં અતિ પછાત એવી આદિમજાતિ નથી ?

કથોડી
કોટવાળીયા
ચૌધરી
પઢાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP