સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જો રોકડમેળ મુજબની બાકી રૂ. 8000 છે. રૂ.5000 અને રૂ.18000 ના ચેક લખેલ પરંતુ બેંકમાં રજૂ થયા નથી તો સિલકમેળ પછી પાસબુકની સિલક કેટલી થશે ?

₹ 8000
₹ 31000
₹ 23000
₹ 13000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચે જણાવેલા હિસાબી ધોરણો પૈકી કયું ધોરણ એસેસીએ તેના ધંધા કે વ્યવસાયના શીર્ષક હેઠળની આવકોની નોંધ માટે અમલ કરવાનું હોય છે.

વિવેકપૂર્ણ હિસાબી ધોરણ
કેન્દ્ર સરકારે જાહેર કરેલાં હિસાબી ધોરણ
ઇન્સ્ટિટયૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ્સ ઓફ ઇન્ડિયાએ નક્કી કરેલાં હિસાબી ધોરણ
જે તે રાજ્યમાં પ્રવર્તમાન પારંપરિક હિસાબી ધોરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સમાં સમાવિષ્ટ થતી બાબતો -

આપેલ તમામ
સંચાલક મંડળની રચના (બોર્ડ)
નાણાંકીય હિસાબોમાં રજૂઆત અને પ્રગટીકરણ
શેરહોલ્ડરોના અધિકારો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એક કંપનીએ 30,000 ઈક્વિટી શેર બહાર પાડ્યા છે. આ અંગે દલાલ X એ 50% દલાલ Y એ 30% અને દલાલ Z એ 20% બાંયધરી આપેલ છે . કંપનીને કુલ 24,000 શેર અરજીઓ મળેલ છે. બાંયધરી દલાલ X ની જવાબદારી નક્કી કરો.

4,000 શેર
3,000 શેર
1,000 શેર
2,000 શેર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ધંધાની કામગીરીનો લાભ જુદા જુદા પક્ષકારો વચ્ચે કેવી રીતે વહેંચવામાં આવે છે તે ___ દ્વારા જણાવવામાં આવે છે.

રોકડ પ્રવાહ પત્રક
મૂલ્યવૃદ્ધિનું પત્રક
સમાન માપનાં પત્રક
નફો નુકસાન દર્શાવતું પત્રક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP