ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
સમુદ્રમાં મોજાઓ કેમ ઉભા થાય છે ?

જમીનનાં દબાણને કારણે
સમુદ્રનાં પ્રવાહોને કારણે
જળચર પ્રાણીઓનાં હલન ચલનના કારણે
ચંદ્રના આકર્ષણના કારણે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
નદી અને તેનાં ઉપરનાં પ્રોજેક્ટને યોગ્ય રીતે ગોઠવો.
A) ક્રિષ્ણા
B) તાપી
C) મહા નદી
D) ચિનાબ
1. હિરાકુંડ
2. કાંકરાપાર
3. નાગાર્જુન
4. સલાલ પ્રોજેક્ટ

1-B, 2-C, 3-D, 4-A
1-A, 2-B, 3-C, 4-D
1-C, 2-A, 3-B, 4-D
1-C, 2-B, 3-A, 4-D

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતનો કેટલો વિસ્તાર પાણીથી થતા ધોવાણનું જોખમ ધરાવે છે ?

148 મિલિયન હેક્ટર
100 મિલિયન હેક્ટર
200 મિલિયન હેક્ટર
162 મિલિયન હેક્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતના સંઘ પ્રદેશમાં સૌથી વધુ વિસ્તાર ધરાવતો પ્રદેશ કયો છે ?

દિલ્હી રાષ્ટ્રીય રાજધાની પ્રદેશ
પુડુચેરી (પોંડિચેરી)
આંદામાન અને નિકોબાર
દાદરા અને નગર હવેલી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP