ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારત-નેપાળ અને ભારત-ભૂતાનની સરહદ પર સુરક્ષાની કામગીરી બજાવનાર દળને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

સુરક્ષા સીમા બળ
નેશનલ સીક્યોરીટી ગાર્ડ
રેપીડ એક્શન ફોર્સ
બોર્ડર સીક્યોરીટી ફોર્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP