ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
સિમલીપાલ જૈવમંડળ આરક્ષિત ક્ષેત્ર કયા રાજ્યમાં આવેલું છે ?

હિમાચલ પ્રદેશ
ઓરિસ્સા
મધ્ય પ્રદેશ
તમિલનાડુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
તલ દક્ષિણ ભારતમાં કયા પાક તરીકે ઊગાડવામાં આવે છે ?

જાયદ જમીન
ખરીફ પાક અને રવિ પાક
ખરીફ પાક
રવિ પાક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
કૃષ્ણા નદી અને ચેન્નાઈ વચ્ચેનો ભાગ ક્યા નામથી ઓળખાય છે ?

શિવરોય ટેકરીઓ
કોંડાવિડુ ટેકરીઓ
નલ્લામલા ટેકરીઓ
પાલકોંડા ટેકરીઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારત દ્વારા ભૂતાનમાં કઈ જળવિદ્યુત યોજના સ્થાપવામાં આવી હતી ?

આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
ચૂખા જળવિદ્યુત યોજના
મૈત્રી જળવિદ્યુત યોજના
સિખો જળવિદ્યુત યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
નીચેના જોડકા યોગ્ય રીતે જોડો.
ધાતુઓ
A) સોનુ
B) કોલસો
C) તાંબુ
D) લોખંડ
વિસ્તાર
1) ખેત્રી
2) કોલર
3) કુટ્ટેમુખ
4) જરિયા

A-4, B-3, C-2, D-1
A-1, B-2, C-3, D-4
A-3, B-4, C-1, D-2
A-2, B-4, C-1, D-3

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP