ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘ગુનેગારને સત્વરે ઠાર મારવામાં આવ્યો.' - વાક્યને કર્તરિમાં ફેરવો.

ગુનેગાર ઠાર મરાયો.
ગુનેગારને સત્વરે ઠાર માર્યો.
ગુનેગારને સત્વરે ઠાર મારવામાં આવ્યો હતો.
ગુનેગાર પડે સત્વરે ઠાર મરાયો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP