ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
બંધારણના 86માં સુધારા (2002) થી તેના વિભાગ-3માં કયો મૂળભૂત અધિકાર ઉમેરવામાં આવ્યો હતો ?

સમાન ન્યાય અને મફત કાનૂની સહાય
સહકારી મંડળીઓ બનાવવાનો અધિકાર
અંગત જીવનનો અધિકાર
શિક્ષણનો અધિકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
દરેક રાજ્ય માટે એક ઉચ્ચ ન્યાયાલય રહેશે તેવી જોગવાઈ ભારતના સંવિધાનમાં કયા અનુચ્છેદમાં કરવામાં આવી છે ?

અનુચ્છેદ-216
અનુચ્છેદ-214
અનુચ્છેદ-217
અનુચ્છેદ-215

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP