સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
"પોખરણ" કોની યાદ અપાવે છે ?

અણુપ્રયોગ
ભારત-પાક સીમાયુદ્ધ
રોકેટ લોન્ચિંગ
જાન્યુઆરી 2001નો ભૂકંપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
'માઇનોર હિન્ટ્સ' (Minor Hints) ___ દ્વારા લખાયેલું પુસ્તક છે.

જી.એચ. દેસાઈ
સ્નેટલી રાઈસ
હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી
રાજા સર ટી. માધવરાવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ગુજરાતની યુનિવર્સિટીના કયા કુલપતિએ "ટેલ ઓફ ટુ યુનિવર્સિટી" પુસ્તક લખ્યું છે ?

શ્રી વી. આર. મહેતા
પ્રા. નિરંજન દવે
ડૉ. પી. સી. વૈદ્ય
ડૉ.એમ. એન. દેસાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ભારતીય એવીડન્સ એકટમાં પોલીસ અધિકારી સમક્ષ કરેલી કબૂલાત કાયદેસર રીતે કયા પ્રકારની ગણાય ?

ઔપચારીક ગણાય
અમાન્ય ગણાય
માન્ય ગણાય
અંશત: માન્ય ગણાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP