સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
માણસ દ્વારા સાદુ મશીન ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે ત્યારે-

સમાન કામ માટે વધારે વાપરવું પડે છે.
ઓછું કામ થાય છે.
સમાન કામ ઝડપથી થાય છે.
સમાન કામ માટે ઓછું બળ વાપરવું પડે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
IDD એટલે...

આયોડિન ડીસઓર્ડર ડોઝ
ઈન્ડીવીઝયુલ ડેફીસીયન્સી ડીસઓડૅર
આયોડિન ડોઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન
આયોડિન ડેફીસીયન્સી ડીસઓડૅર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP