કમ્પ્યુટર (Computer)
ગુજરાતી ભાષામાંથી અંગ્રેજી ભાષામાં જવા માટે કી બોર્ડની કઇ કી સંયોજનનો ઉપયોગ થાય છે ?

Ctrl + Shift
આમાંથી એક પણ નહીં
ATL + Ctrl
Alt + Shift

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસનો ક્યા પ્રકારના ડિવાઈસમાં સમાવેશ થાય છે ?

હિટિંગ
સ્કેનિંગ
ગેટિંગ
પોઈન્ટિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
product code ની માહિતી મેળવવા માટે શું વપરાય છે ?

બારકોડ અને ક્યુઆર કોડ બંને
એક પણ નહીં
બારકોડ
ક્યુઆર કોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP