સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
જો પદાર્થ પર લાગતા બળ અને સ્થળાંતર વચ્ચેનો ખૂણો 0 હોય તો આ બળ વડે થતું કાર્ય ?

શૂન્ય હશે
મહત્તમ હશે
ન્યુનત્તમ હશે
શોધી શકાય નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP