ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
નીચે દર્શાવેલ શાસકોને કાળક્રમાનુસાર ગોઠવીને યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો.
1. ખંડેરાવ ગાયકવાડ
2. ગોવિંદરાવ ગાયકવાડ
3. ગણપતરાવ ગાયકવાડ
4. આનંદરાવ ગાયકવાડ

1,3,2,4
2,4,3,1
4,2,3,1
3,1,4,2

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
1857ના વિપ્લવની સાથે જ ગુજરાતમાં અંગ્રેજો સામે મુખ્ય બળવો કોના દ્વારા કરવામાં આવેલ હતો ?

ઓખામંડળના વાઘેર
માતરના ઠાકુર હરિસિંહ
પાલનપુર અને બાલાસિનોરના બાલીઓ
લુણાવાડાના રામક્રિપા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP